LDS Panevėžio skyriaus galerijoje „Galerija XX“ (Laisvės a. 7) vasario 10 – kovo 02 dienomis vyks Vidos Juškaitės keramikos paroda ,,NEVAIKIŠKI ŽAIDIMAI”

 

,,NEVAIKIŠKI ŽAIDIMAI” – Mes niekada neišaugame iš žaidimų. 

SUPERŽAIDIMAI – PSICHOLOGINIAI – LOGINIAI – STALO – POLITINIAI – SPORTINIAI – VAIKŲ – KORTŲ – VERSLO – MOKOMIEJI – JUDRIEJI – VAIDMENŲ -SUAUGUSIŲ – KAULIUKŲ – TELEVIZINIAI –
Gyvenimas pilnas žaidimų.

Ei, tu ten, kokį žaidimą dabar žaidi?

Siekis žaisti, pasak žaidimų teorijos kūrėjo J. Huizingo – pati natūraliausia mūsų prigimtis, per laiką patyrusi daugelį transformacijų. Kadaise buvo aiškios ribos tarp žaidimo ir ritualo, tarp poilsio ir kasdienės veiklos, šiandien žaidimą verčiam gyvenimu, o gyvenimą…

Žaidimo fenomeną tiria daugelis psichoanalitikų Z Freudas, M. Klein, D. W. Winnicott. Būtent Winnicot metė iššūkį nusistovėjussiai tvarkai, kai žaidimas būdavo pasitelkiamas pagalbine priemone psichoterapiniuose seansuose, pabrėždamas, kad būtent žaidimas yra universalus, ir nuo jo priklauso sveikata: žaidimas skatina augimą ir tuo pačiu sveikatą, žaidimas veda prie grupinių santykių, žaidimas gali būti komunikacijos forma psichoterapijoje, ir, galiausiai psichoanalizė išsivystė kaip itin specializuota žaidimo forma.

Parodos koncepcija – patyriminė, žaidybinė. Parodos objektus būtina liesti, glostyti, pajudinti, paklausyti, dėlioti, žiūrėti į vandenį, atsisėsti… Pačiam žiūrovui, per pojūčius, įsijausti, atgaminti vaikystės nuotrupas – nes kūrybiškas gyvenimas yra sveika būsena. 

Paroda labiausiai orentuota į šeimų kultūrinį lasvalaikį, kur tėvai kartu su vaikais veikdami ,,čia ir dabar“ gali pasidalinti savo pojūčiais ir emocijomis – išlaisvinti vidinį vaiką.

Dalis parodos darbų degta malkinėje krosnyje. Malkinės krosnies (train kiln) atsiradimas sode, kaip žaidimas – sudėliota iš šamotinių plytų, bet nesumūryta, nesuvaržyta metalu, o degant darbus, ugnis matosi pro plyšelius ir krosnies vaizdas tampa panašus į dangoraižį naktį. 

Krosnies prototipas – 1998 m. malkomis kūrenama krosnis suprojektuota J. Neeley (Jutos valstybinis universitetas) pagrįsta japoniška krosnimi. Šios krosnies dizainas skatina pelenų nuosėdas ir sukuria natūralius pelenų paviršius, panašius į tuos, kurie išgaunami anagama krosnyse. Krosnies kameros dydis 50x80x50 cm. Degami glazūruoti ir neglazūruoti darbai. Krosnį lengva išdegti (12-15 val.), degimo metu, išskiria labai mažai juodų dūmų ir lengvai kyla temperatūra iki 1300º C.

 

Trumpa kūrybinė biografija:

Gimė 1968m. 1988 – 1995 studijos Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institute, kur suteikta dailininkės-keramikės specialybė. Nuo 2012 m Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Parengė šešias asmenines parodas, dalyvavo daugiau nei 50 jungtinių parodų, plenerų, simpoziumų Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Graikijoje.

Reikšmingiausios parodos:

 2021 m. „ The Personal Universal“ 50 Women: A Celebration of Women’s Contribution
to Ceramics. JAV (online)
https://www.facebook.com/50years50women/videos/778505699753756
 2020-2018-2014 m. Vilniaus keramikos meno bienalės, Lietuva.
 2020 m. ,,Beyond Borders“ Ceramics Art. International online exhibition. Bonartproject
(online) http://www.bonartproject.ir/index.php/catalog/beyond-the-borders-2020
 2019 ,,BASIC“ Baltic Contemporary ceramics, Mark Rothko Art Center, Latvija

BASICS


 2019 m. Next Art Week, Myro Galery, Graikija – I vieta taikomoji dailė.
 2010-2008 m. Dailės instruktorius „Van Gogh. Visual arts network – goldenagers
overgoing horizons“, Kazimierz Dolny, Lenkija; Balatonkenese, Vengrija; Vilnius,
Lietuva.
 2004 m. 1-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė. Amatų gildija, Vilnius, Lietuva.

 

„NON-CHILDISH GAMES“ 

We never give up playing – the old and the young.

SUPERGAMES – PSYCHOLOGICAL – LOGICAL – TABLE – POLITICAL – SPORTS – CHILDREN’S – CARDS – BUSINESS – EDUCATIONAL – MOBILE – ROLE-PLAYING -ADULT – DICE – TELEVISION – Life full of games. 

Hey, you’re there, what game are you playing now? 

The desire to play, according to J. Huizing, the creator of game theory, is our most natural nature, having experienced many transformations over time. Once upon a time, there were clear boundaries between a game and a ritual, between rest and everyday activities, today we transform a game into  life, and life into… 

The appearance of a wood kiln (train kiln) in the garden, as a game – arranged of chamotte bricks, but unmoved, unencumbered by metal, and when the works are being burnt, the fire is visible through the cracks and the view of the furnace becomes similar to a skyscraper at night. 

The prototype kiln is a 1998 wood-fired kiln designed by J. Neeley (Utah State University) based on a Japanese furnace. The design of this kiln encourages ash deposits on the pots and creates natural ash surfaces similar to those created in Anagama kilns. Kiln chamber is  50x80x50 cm. Unglazed and glazed works are fired in this kiln. The kiln is easy to fire, it creates very little black smoke, and reaches temperature easily to 1300º C.

Artistic CV:

Born in 1968. From 1988 to 1995, studied at the Kaunas Art Institute  of the Vilnius Academy of Arts, graduated with speciality in ceramics. 

Since 2012, has been a member of the Lithuanian Artists Association. 

Has held six solo exhibitions and has participated in more than 50 group exhibitions, symposia and workshops in Lithuania, Latvia, Hungary, Poland, Greece.